Bilkis                                                                                                                                                                         Sah Alom

                 Rizia                                                                                                                                                                          Mohammad Samim

                 Sahida                                                                                                                                                                       Setara Begum 

                 Sajeda                                                                                                                                                                       Salma

                 Rojina                                                                                                                                                                       Rina

                 Halima                                                                                                                                                                      Hosne Ara

                 Aleya Begum                                                                                                                                                            Gul Banu